Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 27 juni 2018

PDF algemene voorwaarden 2018

Hieronder leest u de algemene voorwaarden van Castecom. Ze horen bij  de offerte of de opdrachtbevestiging die u van mij heeft gekregen. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers. Ik heb ze op maat gemaakt voor mijn eigen praktijk.

Als ik in deze voorwaarden ‘u’ of ‘uw’ gebruik, bedoel ik u als opdrachtgever. Gebruik ik ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik Karin Michielsen van:
Castecom
Galvanistraat 1, 
6716 AE, Ede

Castecom is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59092181.

 

Over deze voorwaarden

1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden gelden voor de offerte die u van mij heeft gekregen, voor de overeenkomst die we met elkaar sluiten én voor alle opdrachten die ik voor u doe. Gaat u akkoord met mijn offerte? Dan gaat u er ook mee akkoord dat deze voorwaarden gelden.

2. Wat gebeurt er als een deel van deze voorwaarden niet meer geldig is?

Is een bepaald deel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet veranderd is. Dan blijft de rest van deze voorwaarden wel geldig. Om het ongeldige deel te vervangen maken we samen nieuwe afspraken. Hierbij gaan we uit van het doel en de betekenis van deze voorwaarden.

3. Wat doen we als iets niet in deze voorwaarden is geregeld?

In deze voorwaarden zijn de meest voorkomende dingen geregeld. Wil een van ons extra afspraken maken? Dan overleggen we hier samen over en leggen die afspraken vast.

4. Wilt u of wil ik andere afspraken maken of andere voorwaarden gebruiken?

Ik kan in mijn offerte afwijken van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden. Dan geldt wat in mijn offerte staat, en niet die bepalingen.
Wilt u afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden of van mijn offerte? Dan gelden die afspraken pas als ik ze schriftelijk heb goedgekeurd.
Uw inkoopvoorwaarden wijs ik nadrukkelijk af. Wil ik toch op basis van uw voorwaarden werken? Dan laat ik dat altijd schriftelijk weten.

 

Over het offertetraject

 5. Hoe kom ik tot een offerte?

Eerst bied ik u een oriënterend gesprek aan. Dit is gratis. Op basis van dit gesprek en uw briefing stuur ik u een offerte.

Gaat het eerste gesprek verder dan een kennismaking en een bespreking van uw wensen? Dan kan ik hiervoor kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld als de kennismaking overgaat in een werkbespreking en we al direct ingaan op mogelijke oplossingen. Wilt u graag een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen of adviezen? Dat maak ik graag voor u. Hiervoor reken ik mijn uurtarief.

6. Wanneer hebben we een overeenkomst?

Wij hebben een overeenkomst als u mij schriftelijk een akkoord geeft op de offerte en ik de opdracht heb bevestigd. Dit kan per e-mail of per post.

Heeft u mij uw schriftelijk akkoord niet gegeven, maar werkt u al wel mee aan de uitvoering van de opdracht? Of stemt u ermee in dat ik met de werkzaamheden start? Dan geeft u daarmee uw akkoord. Dat geldt ook als u al een aanbetaling doet. Als ik het ermee eens ben, hebben wij dan een overeenkomst.

 

Over de uitvoering van de opdracht

 7. Wat kunt u van mij verwachten tijdens de opdracht?

Ik doe mijn uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. En om ervoor te zorgen dat mijn werk voldoet aan de eisen die u aan een professionele tekstschrijver mag stellen. Daar zorg ik onder andere voor door lid te zijn van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers.

Als we voor de opdracht een planning hebben afgesproken, dan is deze indicatief. Ik streef er altijd naar om me daaraan te houden. Of dat lukt, is mede afhankelijk van hoe snel u de afgesproken informatie aanlevert en een terugkoppeling geeft op mijn concepten.

8. Hoe ga ik om met vertrouwelijke informatie?

Geeft u tijdens de opdracht vertrouwelijke informatie aan mij, dan behandel ik die ook vertrouwelijk. Ik vraag u daarom om duidelijk aan te geven welke informatie vertrouwelijk is.

Ik deel de vertrouwelijke informatie die ik van u krijg, alleen met anderen als:

 • u daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • ik volgens de wet verplicht ben de informatie te delen;
 • de informatie al publiekelijk bekend is.

Dit geldt ook voor de (concept)teksten die ik schrijf. Heeft u aangegeven dat daar vertrouwelijke informatie in staat? Dan laat ik die niet aan anderen lezen.

9. Hoe werken we prettig samen?

Ik vind het belangrijk dat de opdracht soepel verloopt. Als er iets niet goed loopt, hoor ik dit graag zo snel mogelijk van u. Dan proberen we samen tot een oplossing te komen.

Het kan zijn dat ik u een concept voorleg ter goedkeuring. Ik vraag u dan om zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 15 werkdagen een terugkoppeling te geven op dit concept. Doet u dit later? Dan kan het zijn dat ik mij weer moet inlezen. Als dit meerwerk oplevert, breng ik hiervoor extra uren in rekening.

Heeft u na 30 werkdagen geen terugkoppeling op mijn concept gegeven, ook al heb ik u daaraan herinnerd? Dan geldt de opdracht als opgeleverd. En dan krijgt u een factuur voor de uren die ik tot dan toe heb gemaakt. Hebben we een vaste prijs afgesproken? Dan krijgt u een factuur voor die vaste prijs.

 

Over tussentijdse veranderingen

10. Wat doen we als de opdracht tussentijds verandert?

Mijn offerte is gebaseerd op de informatie die u in ons eerste gesprek en in uw briefing heeft gegeven. Heeft u daarin bepaalde informatie niet gegeven? Of blijkt tijdens de opdracht dat uw wensen toch anders zijn? Dan neem ik contact met u op om dit te bespreken. Misschien verandert de opdracht hierdoor zo, dat er een andere prijs tegenover staat. Dan maak ik een nieuwe offerte en ga ik pas aan de slag na uw akkoord.

Wilt u zelf de opdracht veranderen of uitbreiden terwijl deze al loopt? Ook dan maak ik na overleg een nieuwe offerte en ga pas na uw akkoord aan de slag.

11. Kunt u of kan ik de opdracht beëindigen als deze al loopt?

U kunt de opdracht beëindigen als deze al loopt. Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Heb ik al een deel geschreven of geredigeerd, maar is de tekst nog niet af? Dan hoef ik u deze tekst niet te geven.
 • U betaalt mij alle uren die ik tot de beëindiging aan de opdracht heb gewerkt.
 • Ik kan u een vergoeding vragen van 30% van het deel van de uren die wegvallen. Die uren had ik namelijk voor de opdracht gereserveerd. Die valt dan plotseling weg en daardoor raak ik inkomsten kwijt. Als ik de vergoeding vraag, bent u verplicht om deze te betalen.
 • Gaat het om een opdracht die langer duurt dan 3 maanden? Dan geldt een opzegtermijn van 14 dagen. U hoeft dan geen schadevergoeding te betalen. U betaalt alleen de uren die ik tot aan de beëindiging aan de opdracht heb gewerkt. En dan krijgt u alle teksten die ik tot dan toe heb geschreven of geredigeerd, ook al zijn die nog niet af.
 • Voor opdrachten die korter duren dan 3 maanden geldt geen opzegtermijn.
 • Ook ik kan een opdracht tussentijds beëindigen. Maar alleen als het een opdracht is die langer duurt dan 3 maanden. Ik heb dan een opzegtermijn van 14 dagen. U betaalt mij de uren die ik tot aan de beëindiging heb gemaakt. En u krijgt alle teksten die ik tot dan toe heb geschreven of geredigeerd. Ook al zijn die nog niet af.

12. Kunt u de opdracht intrekken of uitstellen?

Heb ik een overeenkomst met u voor een opdracht? Dan mag u de opdracht intrekken of uitstellen. Doet u dat binnen 5 werkdagen voordat ik eraan zou beginnen? Dan kan ik u een vergoeding vragen van 30% van het bedrag van de offerte. Als ik dat doe, bent u verplicht om deze vergoeding te betalen.

De reden hiervoor is dat uitstel of intrekken van een opdracht binnen 5 dagen voordat ik eraan zou beginnen mij financieel nadeel oplevert. Ik reserveer namelijk tijd om een opdracht uit te voeren. Die kan ik niet zo snel met een andere opdracht invullen.

 

Over de afronding van de opdracht

13. Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Als tekstschrijver ben ik verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de tekst. Als opdrachtgever bent u er verantwoordelijk voor dat de inhoud klopt. Controleer daarom altijd of de inhoud van de tekst goed en volledig is. Of laat dat doen door een inhoudelijk deskundige. Voert u deze controle niet of niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor inhoudelijke gebreken of fouten in de tekst? Daar ben ik dan niet aansprakelijk voor.

Laat u de tekst drukken of printen, dan moet u deze zelf controleren op fouten. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een drukproef vragen. Voert u de controle niet of niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor fouten in de tekst die bij een controle ontdekt hadden kunnen worden? Daar ben ik dan niet aansprakelijk voor.

14. Wat gebeurt er als ik een tekst niet op de afgesproken tijd kan leveren?

Het kan gebeuren dat ik een tekst niet op de afgesproken tijd kan leveren. Of dat ik mijn werk niet kan doen door een situatie waar ik geen invloed op heb. Bijvoorbeeld door ernstige ziekte, het overlijden van een naaste, een brand of een natuurramp. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op om samen naar een oplossing te zoeken. Misschien kan ik een collega inzetten of alvast een deel van de tekst leveren.

Lukt het niet om een oplossing te vinden waar u en ik beiden tevreden mee zijn? Dan worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Dit betekent dat ik het werk uitstel, maar wel de verplichting houd om het later te doen. Als deze situatie langer duurt dan 2 maanden, kunt u of kan ik de overeenkomst beëindigen (ontbinden). Dat doen we met een schriftelijke verklaring. En dan betaalt u de uren die ik tot dan toe heb gemaakt. U hoeft niets te betalen als ik nog niets opgeleverd heb. Of als de tekst die ik oplever niet zelfstandig gebruikt kan worden.

15. Tot wanneer kunt u klagen als u ontevreden bent?

Als ik de definitieve tekst heb opgeleverd, hoor ik graag wat u ervan vindt. Bent u niet tevreden over het resultaat? Laat mij dat dan binnen 20 werkdagen weten (klagen). Dan zoeken we samen naar een oplossing. Hoor ik binnen 20 werkdagen niets van u? Dan betekent dat dat u de tekst heeft geaccepteerd en geldt deze als opgeleverd. U bent dan verplicht om de factuur te betalen.

 

Over de prijs en de betaling

16. Wat is in de prijs inbegrepen en wat is meerwerk?

In de offerte beschrijf ik welke werkzaamheden ik doe en welke prijs ik daarvoor reken. Dit kan een vaste prijs zijn of een geschatte prijs op basis van een inschatting van de uren.

 • Staat er een geschatte prijs in de offerte? Dan kan het aantal uren dat ik uiteindelijk in rekening breng, afwijken van de prijs in de offerte. Bijvoorbeeld als de opdracht in de praktijk groter blijkt te zijn dan verwacht. Als het om een flinke overschrijding van de uren gaat, meld ik dat op tijd aan u. Dan kunnen we eventueel een andere oplossing zoeken.
 • Hebben we een vaste prijs afgesproken? Dan geldt die alleen voor de werkzaamheden die ik in mijn offerte of opdrachtbevestiging heb beschreven. Vraagt u mij om werkzaamheden uit te voeren die niet binnen de prijs vallen? Dan laat ik u op tijd weten dat ik hiervoor extra kosten reken. Als u dat wilt, maak ik daarvoor een aanvullende offerte.
 • Standaard zijn altijd een concepttekst en twee aanpassingsrondes in de prijs inbegrepen. Blijken er meer dan twee aanpassingsrondes nodig te zijn, dan breng ik die normaal gesproken apart in rekening op basis van het genoemde uurtarief.

 17. Wat zijn de regels voor de betaling?

Over de betaling spreken we het volgende af:

 • De betalingstermijn van de facturen is 30 dagen.
 • Ook als u de tekst niet gebruikt, betaalt u de factuur.
 • Bij een grote opdracht kunnen we afspreken dat ik u een voorschotfactuur stuur. Daarbij heb ik dan het recht om te wachten met de uitvoering van de opdracht, totdat u het voorschot heeft betaald. Mocht ik daardoor de planning niet halen, dan is dat niet aan mij toe te rekenen.
 • Bij een grote opdracht kunnen we ook afspreken dat ik u deelfacturen stuur, op afgesproken momenten tijdens de opdracht.

Voldoet u niet aan de betalingsvoorwaarden? Dan kan ik wettelijke rente in rekening brengen. Dat is:

 • over de eerste € 2.500: 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 40);
 • over de volgende € 2.500: 10% van het factuurbedrag;
 • over de volgende € 5.000: 5% van het factuurbedrag;
 • over alle bedragen daarboven: 1% van het factuurbedrag.

Betaalt u dan nog niet? Dan schakel ik een incassobureau in. Ook de incassokosten zijn voor u.

 

Over mogelijke conflicten en aansprakelijkheid

18. Wat doen we als we een conflict hebben?

Als u en ik samen onverhoopt een conflict hebben, los ik dit altijd het liefst onderling op. Alleen als dit niet lukt, leggen we het conflict voor aan de bevoegde rechter. Behalve als het volgens de wet anders moet, is dit altijd een rechter in het arrondissement waar ik met mijn bedrijf gevestigd ben. Voor onze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

19. Wat moet u doen als u mij aansprakelijk wilt stellen voor schade?

Bijvoorbeeld voor schade die u heeft geleden doordat ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst niet ben nagekomen. Of voor schade die op een ander manier is ontstaan, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad. Wilt u mij voor schade aansprakelijk stellen? Dan gelden de volgende regels:

 • Wilt u mij aansprakelijk te stellen voor het niet of niet genoeg nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst? Dan moet u mij een schriftelijk bericht (ingebrekestelling) sturen. Daarin moet u met genoeg argumenten uitleggen waarvoor u mij aansprakelijk stelt. Ook moet u mij een redelijke periode geven om op dit bericht te reageren, of om eventuele schade te verminderen of op te lossen. Wat een redelijke periode is, hangt van de situatie af.
 • Ben ik aansprakelijk voor schade? Dan is die aansprakelijkheid niet groter dan de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag. Dit maximale bedrag is gelijk aan de prijs die in de offerte voor de opdracht staat, exclusief btw. Heb ik geen vaste prijs geoffreerd, maar een geschatte prijs op basis van de inschatting van de uren? Dan geldt deze geschatte prijs als maximum.
 • De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het bedrag dat mijn aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
 • Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, of schade door bedrijfsstagnatie. Deze schade sluit ik nadrukkelijk uit.
 • De beperking van aansprakelijkheid geldt niet als ik de schade met opzet heb veroorzaakt. Of als de schade is ontstaan doordat ik bewust roekeloos heb gehandeld.

 

Over het intellectueel eigendom

20. Wat mag u met mijn teksten doen?

Als ik een tekst geschreven heb, bezit ik de intellectuele-eigendomsrechten op deze tekst, zoals de auteursrechten. Als ik een tekst redigeer of herschrijf, bezit u deze rechten.

Normaal gesproken krijgt u niet de intellectuele-eigendomsrechten van mij, tenzij we dit nadrukkelijk hebben afgesproken. Wel geeft ik u het recht (de licentie) om de tekst te gebruiken voor het doel en het medium die ik daarvoor in mijn offerte of opdrachtovereenkomst heb genoemd. Ik geef u deze licentie zodra u de volledige factuur heeft betaald. De licentie is exclusief: alleen ú mag deze tekst gebruiken, en alléén voor het genoemde doel en medium.

Wilt u de tekst (nu of later) vaker gebruiken dan alleen voor het doel en het medium volgens de offerte? Neemt u dan contact met mij op. Dan overleggen we over de voorwaarden voor dit gebruik. Ik kan u voor dit extra gebruik een vergoeding vragen.

Gebruikt u de tekst voor een ander doel of medium dan waarvoor de licentie geldt? Zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven? Dan kan ik u een schadevergoeding vragen van maximaal het bedrag dat u voor de opdracht betaald heeft. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar: we hoeven hiervoor niet eerst naar de rechter.

21. Moet u mijn naam vermelden?

U bent normaal gesproken niet verplicht om mijn naam bij de tekst te vermelden, tenzij wij dit nadrukkelijk hebben afgesproken. Dit kan ook een pseudoniem zijn.

22. Hoe regelen we het als ik de auteursrechten aan u geef?

Bij bepaalde opdrachten kan ik ervoor kiezen om u de auteursrechten te geven. Dit regelen we dan met een schriftelijke overeenkomst (akte van overdracht). Hiervoor kan ik een vergoeding vragen. U bent verplicht die te betalen.

23. Wat kan ik doen als u een tekst sterk verandert?

Heeft u de tekst zo veranderd dat ik er niet meer achter kan staan? Dan kan ik van u vragen om mijn naam niet bij de tekst te vermelden. Daarnaast heb ik het recht om het gebruik van de tekst te verbieden op basis van mijn persoonlijkheidsrechten. U blijft dan wel verplicht om mijn factuur te betalen.

Kom ik er pas na de publicatie achter dat u de tekst zo heeft veranderd dat ik er niet meer achter kan staan? Dan kan ik u vragen om de publicatie ongedaan te maken, als deze bijvoorbeeld online gepubliceerd is. Kan de uitgave niet meer ongedaan gemaakt worden? Dan kan ik u een schadevergoeding vragen van maximaal het totale bedrag dat u voor de opdracht betaald heeft. Deze schadevergoeding is direct opeisbaar: we hoeven hiervoor niet eerst naar de rechter.

 

Tot slot

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? Neemt u dan gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 06 4025 2027 en e-mailadres: karin@castecom.nl.

Ik zie uit naar een prettige samenwerking!

PDF algemene voorwaarden 2018